תקנון טריוויה "הסיפור המושלם"
 
 1. באתר האינטרנט של הסדרה "הסיפור המושלם"מתקיימת תחרות טריוויה "הסיפור המושלם".
 2. ההשתתפות בתחרות מוגבלת לילדים עד גיל 16, המתגוררים בישראל.
 3. תקופת התחרות: החל מיום 20.08.10 בשעה 06:00  ועד  ליום 15.11.10 בשעה 23:59.
 4. הפרס: הזוכה יזכה בספר אחד לילדים או לנוער של הוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר, אשר ייבחר בידי ההוצאה.   
 5. אופן ההשתתפות בתחרות: בתקופת התחרות יפורסם באתר חידון טריוויה (קבוע) הקשור לספרי הסדרה "הסיפור המושלם". לשם השתתפות בתחרות יש למלא בטופס ההשתתפות את התשובות הנכונות לחידות, בתוספת שם וכתובת, ולשלוח את הטופס באמצעות כפתור השליחה המופיע בתחתית העמוד שבאתר.
שימו לב ! במילוי טופס ההשתתפות יש להקפיד למלא את התשובות הנכונות לחידון וכן למלא את הפרטים האישיים. לא ישתתף בחידון טופס השתתפות שלא סומנו בו כל התשובות והפרטים האישיים. 
 1. הזכייה: בסיום התחרות ייבדקו הטפסים ובין הפותרים נכונה לפחות 6 תשובות נכונות יוגרלו 20 ספרים. ההגרלה תתבצע בנוכחות רואה חשבון.
 2. לא תתאפשר כפל-זכייה. 
 3. משלוח הפרס :  הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר תספק לזוכה את הפרס בתוך 30 יום מתום תקופת התחרות, באמצעות משלוח הפרס בדואר לכתובת שמסר הזוכה או בכל דרך סבירה אחרת שהוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות איסוף הפרס ממשרדי ההוצאה, ככל שתתבקש). בנוסף, הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר רשאית להתנות את קבלת הפרס בחתימה של ההורה/האפוטרופוס החוקי של הזוכה על מסמכים (לאחר שהזדהה). 
 4. שימו לב: בעצם השתתפותכם בתחרות אתם וההורים שלכם או האפוטרופוס החוקי שלכם (להלן:"ההורה") מסכימים לאמור בתקנון זה ומאפשרים לנו לעשות שימוש בפרטים שמסרתם לידינו במסגרת תחרות זו על מנת לפרסם את זכייתכם באתר ו/או בכל מדיה אחרת, ללא הגבלה.
 5. בתחרות לא ישתתף משתתף כלשהו אשר מסיבה כלשהי לא התקבלה תשובה מטעמו במערכת האתר כנדרש לפי תקנון זה לשם השתתפות בתחרות (כולל: סיבה טכנית, תקלה, אי מילוי הפרטים הנדרשים, אי הצלחה לאתר את המשתתף ו/או מי מטעמו לפי הפרטים שמסר במאמץ סביר וכיוצ"ב). הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר והאתר אינם אחראים על אי הגעת תשובה למערכת האתר או על איחור בהגעתה או על הגעה משובשת של תשובה כאמור.
 6. הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר רשאית להפסיק את התחרות ו/או לשנות את תקופתה ו/או את כלליה ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתינתן על כך הודעה סבירה באתר.
 7. הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר רשאית לפסול כל תשובה ו/או משתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהודעה מוקדמת, לרבות במקרה של משתתף אשר סיפק מידע בלתי נכון ו/או לא מדויק ו/או מטעה ו/או יוציא שם רע להוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר ו/או בקשר אליה.
 8. הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר רשאית לאתר זוכה חלופי במקרה בו יפסל ו/או לא יאותר זוכה מסוים במאמץ סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הענקת פיצוי לזוכה שנפסל ו/או לא אותר במאמץ סביר.
 9. ככל שניתן על פי דין, הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר, סוכניה ועובדיה והאתר לא יישאו באחריות ו/או חבות הנובעים מכל דחייה, עיכוב או שינוי בקשר לפרסים המפורטים לעיל שאינם בשליטתם הישירה של הנ"ל וכל פעולה ו/או כשל של כל ספק ו/או יצרן ו/או גוף שלישי.
יובהר, כי במידה והוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר תבחר לשלוח את הפרס לזוכה בדואר ישראל הרי שהוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות בגין משלוח הפרס מעת מסירתו לדואר ישראל ולא יהיו לזוכה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כלפי הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר ו/או מי מטעמה באם הפרס יאבד ו/או יגנב ו/או לא יגיע ליעדו ו/או ינזק במהלך ו/או עקב משלוחו לכתובת הזוכה, מכל סיבה שהיא. יובהר כי במקרה כאמור לעיל הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר לא תחויב לספק לזוכה את הפרס או פרס חלופי.
 1. קבלת פרס כלשהו על ידי הזוכה כפופה לעמידת הזוכה בכל חוק, דין והנחיות, לרבות בתנאי תקנון זה. אלא אם נאמר אחרת בתיאור הפרס לעיל, הזוכה נושא באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס.
 2. הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר עלולה לדרוש הוכחת זהות ו/או זכאות לפני מתן הפרס. הפרסים אינם ניתנים להעברה.
 3. הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר תהיה הפוסק האחרון לכל עניין הנוגע לביצוע התחרות והזכייה בה, ובנוגע לכל שאלה שתעורר במהלכה ו/או בקשר אליה, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה בין אם לאו.
 4. עובדי הוצאת כנרת, זמורה-ביתן, דביר וילדיהם יהיו מנועים מלהשתתף בתחרות.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 
בהצלחה לכל המשתתפים !